Adatvédelmi tájékoztató – Flowy

Kosarad

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

2020.02.18.


Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat! A Flowy védi és tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait. 


A fenti célnak megfelelően jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összhangban tartalmazza a


Cégnév: KOASSET HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 2. II. em. 10.

Cégjegyzékszám: 01-09-195845

Adószám: 25033052-2-42

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Horpácsik György ügyvezető önállóan

E-mail: sales@otthonvirag.com

Web: : https://www.otthonvirag.com 

Telefonszám: +36 70 432 9326

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)


által nyújtott virág rendelési, virág kiszállítási és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben a vásárlóink (a továbbiakban, mint: “Vásárló”) által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon Vásárlóinkkal kapcsolatos személyes adatokat, akik cégünkkel a honlapunkon vagy más csatornákon kapcsolatba kerülnek.


 1. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható


Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés


Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja 

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató


Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.


Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.


Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.


Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.


Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.


Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.


Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.


Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.


Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelés során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.


 1. Egyéb fogalmak

Weboldal

A https://www.otthonvirag.com domain alatt elérhető weboldal, melyen keresztül a Vásárlók információt szerezhetnek a Szolgáltatóról és a Szolgáltatásról, valamint igénybe is vehetik azt.


Szolgáltatás

Jelenti Weboldalon keresztül elérhető virág rendelési és virágküldési (házhozszállítási) szolgáltatásokat.


Vásárló

Jelen Tájékoztató értelmezése során jelenti együttesen a Weboldal látogatóját, a Szolgáltatótól ajánlatot kérő személyt, a hírlevélre feliratkozó személyt és a Szolgáltatás igénybevevőjét


Címzett

Az a Vásárlótól eltérő harmadik személy aki részére a Szolgáltatás használatával a Vásárló a Szolgáltató útján küldeményt küld 


Regisztráció

A Weboldalon – egyes alább részletezett – személyes adatok megadásával elindított folyamat, mely során a Vásárló jelszóval védett, saját, személyes profilt hoz létre.


III. Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?


A Vásárló személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • Weboldalon történő böngészés
 • Regisztráció
 • A Szolgáltatás igénybevétele
 • Fizetés, számlázás
 • Ügyfélszolgálat
 • Ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül
 • Hírlevél feliratkozás
 • A Weboldalon található sütik elhelyezése

 1. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:


 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Vásárló, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

IV.1. Böngészés


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló IP címe

A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve Weboldal biztonsága

Jogos érdek

A Weboldal és  Szolgáltatás biztonságos működése

Az utolsó látogatástól számított 30 nap


A Weboldalt a Vásárló szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor a Vásárló egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Vásárló megadja a címét. Ez a cím a Vásárló internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Vásárló a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és Vásárló közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő - kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Vásárló IP címét. 


Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgáltató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Vásárló valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.


IV.2. Regisztráció


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vezeték és keresztneve

A Vásárló azonosítása, Vásárlói fiók létrehozása

Szerződés teljesítése

A Regisztráció Vásárló általi törléséig

A Vásárló e-mail címe A 

A Vásárló azonosítása, Vásárlói fiók létrehozása

Szerződés teljesítése

A Regisztráció Vásárló általi törléséig

Vásárló által beállított jelszó

A Vásárló azonosítása, Vásárlói fiók létrehozása

Szerződés teljesítése

A Regisztráció Vásárló általi törléséig

Címzett / Vásárló vezeték és keresztneve (opcionális)

A Vásárló / Címzett azonosítása, szállításhoz / átvételhez szükséges adat

Hozzájárulás

A Regisztráció Vásárló általi törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Címzett / Vásárló telefonszáma (opcionális)

A Vásárló / Címzett azonosítása, a szállítás teljesítése, kapcsolattartás

Hozzájárulás

A Regisztráció Vásárló általi törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

A Vásárló / Címzett szállítási címe (opcionális)

A Vásárló / Címzett azonosítása, a szállítás teljesítése

Hozzájárulás

A Regisztráció Vásárló általi törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig


A Szolgáltatás igénybevétele Regisztrációhoz nem kötött, azonban a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Regisztráció útján saját felhasználói fiókot hozzon létre. Ehhez a fenti adatok megadása szükséges. 


Fontos, hogy a Vásárló a regisztráció során megadott adataira – különösen jelszavára – vigyázzon. Ezen adatok védelme a Vásárló felelőssége is, amelyek Vásárló által történő elvesztéséért vagy illetéktelenekhez való kerüléséért a nem vállalunk felelősséget. A regisztrációt követöen a Vásárló kötelessége felénk jelezni, amennyiben fiókjának biztonsága sérült vagy a bejelentkezéshez szükséges adatai veszélybe kerültek.


A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Regisztrációt követően a felhasználói fiókjában megadja saját vagy a küldemény Címzettjének nevét, illetve szállítási címét valamint telefonszámát. Ezen adatok megadása azonban nem feltétele a Regisztrációnak, megadásuk opcionális, illetve kizárólag kényelmi funkciót tölt be, így a Vásárlónak, amennyiben ezeket az adatokat megadja, úgy egy későbbi rendelés során már nem kell rendelkezésünkre bocsátania. Az adatokat ebben az esetben a Vásárló hozzájárulása alapján kezeljük, illetve megrendelés leadása esetén szerződés teljesítése érdelében, melyről az alábbi IV.3. pontban lesz szó. A hozzájárulás bármikor visszavonható a felhasználói fiókon belül, a “Fiókod” ezen belül “Cím szerkesztése” majd a cím mellett szereplő szemetes kuka ikonra kattintással. A Vásárló az opcionálisan megadott adatokat szerkesztheti is, illetve megadhat egyszerre több Címzettet és szállítási címet.


Amennyiben a Vásárló nem saját, hanem a Címzett adatait adja meg, úgy szavatolja, hogy a megadott adatokhoz jogszerűen jutott hozzá, ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.


IV.3. A Szolgáltatás igénybevétele


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló / Címzett vezeték és keresztneve

A Vásárló azonosítása, szállításhoz / átvételhez szükséges adat

Szerződés teljesítése

A szállítást / átvételt követő 2 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdésével összhangban

A Vásárló e-mail címe

A Vásárló részére visszaigazolás, a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás küldése

Szerződés teljesítése

A visszaigazolás kiküldéséig

A Vásárló / Címzett telefonszáma  

A Vásárló / Címzett azonosítása, a szállítás teljesítése

Hozzájárulás

A szállítás teljesítéséig

Vásárló / Címzett szállítási címe 

A Vásárló / Címzett azonosítása, a szállítás teljesítése

Szerződés teljesítése

A szállítást / átvételt követő 2 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdésével összhangban


Amennyiben a Vásárló virágot rendel a Weboldalon keresztül, úgy ahhoz, hogy a megrendelést teljesíteni tudjuk, a fenti adatok megadása szükséges.


A Vásárló illetve a Címzett vezeték és keresztnevének megdása a Vásárló illetve a Címzett azonosítását szolgálja mind a kiszállítás, mind az üzletünkben történő személyes átvétel során. Amennyiben a Vásárló a személyes átvételt választja, úgy a Szolgáltató alkalmazottja a személyazonosság ellenőrzése érdekében a Vásárló személyazonosító vagy egyéb fényképes igazolványát elkérheti, hogy meggyőződjön arról, hogy a megrendelt virágo(ka)t valóban az veszi át, aki a megrendelést leadta. Ez utóbbi esetben – amennyiben arra sor kerül – a Szolgáltató alkalmazottja rövid szemrevételezés útján győződik meg a személyazonosságról, az igazolványról másolatot azonban nem készíthet, illetve nem is készít.


A Vásárló e-mail címét a Szolgáltató a megrendelés teljesítésével kapcsolatban abból a célból kezeli, hogy részére visszaigazolást küldjön arról, hogy az adott megrendelést fogadta illetve egyéb a megrendelést érintő értesítést küldjön részére. 


A Vásárló illetve a Címzett szállítási címének kezelése (amennyiben nem személyes átvételre kerül sor) azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a Vásárló az adott termék kiszállítását választja, úgy a futár eljuttathassa hozzá vagy a Címzetthez a kívánt virágo(ka)t. 


A Vásárló illetve a Címzett telefonszámának megadása azt a célt szolgálja, hogy a Szolgáltató részéről kiszállítást végző személy a Vásárlóval illetve a Címzettel a kiszállítás teljesítése érdekében – amennyiben szükségessé válik – gyors kapcsolatfelvételt eszközöljön.


Amennyiben a Vásárló nem kiszállítást, hanem személy átvételt választ, úgy a szállítási cím kezelése számlázás céljából szükséges az alábbi IV.4. pont rendelkezései szerint.


Amennyiben a Vásárló nem saját, hanem a Címzett adatait adja meg, úgy szavatolja, hogy a megadott adatokhoz jogszerűen jutott hozzá, ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
IV.4. Fizetés, számlázás


IV.4.1. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vagy az általa kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve

A számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A szerződés megszűnéséig illetve a Vásárló által kért törlésig (anonimizálásig)

A Vásárló vagy az általa kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A szerződés megszűnéséig illetve a Vásárló által kért törlésig (anonimizálásig)


A Szolgáltató a Szolgáltatást elsősorban természetes személyek részére nyújtja. Amennyiben a Vásárló az ellenértékről szóló számlát valamilyen jogi személy nevére kéri, úgy előzetes kapcsolatfelvétel, valamint a fenti személyes adatok megadása szükséges. 


A Szolgáltató a Vásárló által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címét személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevének megadásához valamint  amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy ennek megadásához a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése a Vásárló feladata.


IV.4.2. Amennyiben a Szolgáltatás használatáért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vezeték és keresztneve

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Vásárló szállítási címe / számlázási címe

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Vásárló e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A szerződés megszűnéséig


A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.


IV.5. Ügyfélszolgálat


A Vásárlók részére történő információ nyújtása illetve jogaik (kellékszavatosság, panaszügyintézés) érvényesítése érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálati megkereséseket telefonon illetve e-mailen keresztül kezeljük. 


IV.5.1. E-mail megkeresés esetén:


Amennyiben a Vásárló a Szolgáltatót a sales@otthonvirag.hu e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vezeték- és keresztneve

A Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

Vásárló e-mail címe

A Vásárló azonosítása, , ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.


IV.5.2. Telefonos megkeresés esetén:


Amennyiben a Vásárló telefonon keresi meg ügyfélszolgálatunkat, vagy amennyiben ügyfélszolgálatunk visszahívja a Vásárlót, akkor a telefonbeszélgetés elején felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy minőségbiztosítási okokból, illetve annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése kerül sor. Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vezeték és keresztneve

Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése, minőségbiztosítás

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

A Vásárló telefonszáma

Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.


IV.6. Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül


A Vásárlónak egyedi ajánlat kéréséhez vagy egyéb információ kéréséhez lehetősége van arra, hogy az alábbi adatok megadásával felvegye a kapcsolatot a Szolgáltatóval.


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vezeték és keresztneve

Vásárló azonosítása, kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, egyéb igény teljesítése 

Ajánlatkérés esetén szerződés teljesítése, egyéb esetben Hozzájárulás

Ajánlatkérés esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve egyéb esetben a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a megkereséstől számított 30 napig

A Vásárló e-mail címe

Vásárló azonosítása, kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, egyéb igény teljesítése

Ajánlatkérés esetén szerződés teljesítése, egyéb esetben Hozzájárulás

Ajánlatkérés esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve egyéb esetben a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a megkereséstől számított 30 napig

A Vásárló telefonszáma

(opcionális)

Vásárló azonosítása, kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, egyéb igény teljesítése

Ajánlatkérés esetén szerződés teljesítése, egyéb esetben Hozzájárulás

Ajánlatkérés esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve egyéb esetben a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a megkereséstől számított 30 napigIV.7. Hírlevél feliratkozás


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló e-mail címe

Tájékoztató és ismeretterjesztő üzenetek küldése a Vásárló részére, tájékoztatás kedvezményekről vagy a Szolgáltatást érintő fontos információról

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig


A Vásárlónak a Weboldalon több helyen lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag a Vásárló kifejezett hozzájárulása alapján a Vásárló e-mail címét kezeli addig, amíg a Vásárló a hozzájárulást vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató VI. pontjában írtakat.


 1. Mi az a cookie, és miért használjuk?

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.


A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.


A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.


A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:


 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Vásárlói Weboldal illetve a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.

 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Vásárló be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a Vásárló állított be magának a Weboldalon.


A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.


A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.


A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:


 1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását?

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az érintett, azaz a Vásárló hozzájárulása, úgy a Vásárlót megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A Böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja a sales@othonvirag.hu e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhely címére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.


Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 


VII. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?


Minden személyes adatot elektronikusan, megbízható, védelemmel ellátott szervereken tárolunk. 


A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Weboldal működését biztosító webshop motort külső szolgáltató biztosítja részére, így a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, valamint a felhasználói fiókban elmentett adatok külső szolgáltató által biztosított szervereken tárolódnak.


A Weboldal működését biztosító webshop motor és a tárhely szolgáltatója:


Cégnév: Shopify International Limited

Székhely: 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írország

Nyilvántartási szám: 560279

Adószám: IE 3347697KH

Képviseletre jogosultak: Joseph Andrew Frasca, Russel Norman Jones és Lelia O’Shea igazgatók

Web: https://www.shopify.com

E-mail: privacy@shopify.com

(a továbbiakban: „Shopify”) 


A Shopify valamennyi a Weboldal működését és a Szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő szervere az Európai Unió területén (Írországban) található, az azokon tárolt személyes adatokhoz – a Tájékoztatóban megjelölt kivétellel – harmadik országból nem lehet hozzáférni. A Shopify anyavállalata egy Kanadában bejegyzett gazdasági társaság és amennyiben a Shopify bármilyen adatot továbbít az anyacége részére, úgy az Európai Unió Bizottságának véleménye szerint megfelel a GDPR rendelkezéseinek. 


A Shopify több szinten (fizikailag, technikailag és szervezeti úton) gondoskodik az adatok védelméről, így többek között a szervereket elzárt helyen őrzi, melyet a nap 24 órájában, az év 365 napján biztonsági őrök és technikusok felügyelnek. Alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, illetve belső szabályzatban rögzített módon korlátozza munkavállalói között az adatokhoz való hozzáférést, a belépéshez biometrikus beléptető rendszert alkalmaz, az esetleges áramkimaradások ellen szünetmentes tápokkal védekezik, a szerverek tűzfallal védettek, illetve a szerverekről történő esetleges adattovábbítás esetén titkosítást alkalmaz. A Shopify által alkalmazott védelmi mechanizmusokról további információt a https://www.shopify.com/security weboldalon talál.


A Shopify adatvédelmi tájékoztatója a https://www.shopify.com/legal/privacy#values oldalon érhető el.


A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.


VIII. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?


Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy az adatvedelem@comnica.hu e-mail címre küldött e-mailben.


A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.


A tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.


Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.


Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:


 1. a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
  b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.


Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.


Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.


Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van, vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.


 1. Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.


IX.1. Hírlevél illetve rendszerüzenetek küldésével kapcsolatos adattovábbítás


Amennyiben Regisztrált és/vagy Ön hírlevelünkre feliratkozott, az e-mail címét  adatfeldolgozó partnerünk részére továbbítjuk. Ilyen adatfeldolgozónak minősül a MailChimp nevű e-mail küldő szolgáltató, akiken keresztül a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzeneteinket, eDM-jeink, hírleveleink kiküldését bonyolítjuk. 


A MailChimp az e-mail címet a feladata teljesítésén kívüli célra nem használhatja fel, illetve önálló döntést a személyes adatokkal kapcsolatban nem hozhat.


Az adatfeldolgozó elérhetőségei:


Cégnév: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

E-mail: privacy@mailchimp.com

Telefon: +1 678 999 0141

Képviseli: Ben Chestnut igazgató

(a továbbiakban: “Mailchimp”)


Az Mailchimp adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://mailchimp.com/legal/privacy/


Bár a MailChimp egyes szerverei az Európai Unió területén kívül találhatók, az Ön e-mail címének az európaival azonos szintű védelme mégis biztosított, hiszen az Egyesült Államokbeli MailChimp csatlakozott az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti ún. Privacy Shield együttműködéshez. A Privacy Shield a Mailchimp adatkezelésének a GDPR-al való összhangját, annak való megfelelőségét tanusítja (https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/). 


IX.2. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás


A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázó programjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben a Vásárló számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, úgy a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:


Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető

E-mail cím: info@szamlazz.hu

Web: https://www.szamlazz.hu/szamla/main  

(a továbbiakban: „KBOSS”)


A KBOSS rendelkezik a GDPR rendelkezéseinek megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.


IX.3. Fizetéssel kapcsolatos adattovábbítás


A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vásárlóinak, hogy fizetési kötelezettségüket az OTP Simple Pay szolgáltatáson keresztül bankkártyával rendezzék. Ebben az esetben a fizetési szolgáltatás nyújtója:


Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Képviseli: Benyó Péter ügyvezető

E-mail cím: dpo@otpmobil.com 

Web: https://simplepay.hu 

(a továbbiakban: „OTP”)


A Szolgáltató a Vásárló fizetési adatait nem kezeli, azokat a Vásárló az OTP oldalára történő átirányítást követően adja meg az OTP rendszerében. A Szolgáltató csupán ahhoz szükséges adatokhoz jut hozzá, melyek a Vásárló által teljesített fizetés beazonosításához szükségesek.


Az OTP adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2019/11/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20191104.pdf linken.


 1. Milyen külső szolgáltatók közösségi bővítményeivel találkozhat a honlapunkon?

A Weboldalon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével  kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A Weboldalon a következő két közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook, Instagram


Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja. Bővebben:


 1. a) Facebook: a honlapunk böngészése közben, a beépülő modulokon keresztül közvetlen adatkapcsolat épül fel az Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal hozzájut ahhoz az információhoz, hogy az Ön IP-címéről meglátogatták a Weboldalt. Ha Ön használja ezeket a beépülő modulokat (pl. rákattint a Tetszik, a Megosztás gombra vagy hozzászólást ír stb.) miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor a Weboldal érintett tartalmai összekapcsolódnak az Ön Facebook-profiljával. Ilyenkor a Facebook a Weboldalon végzett tevékenységét hozzárendeli az Ön Facebook Vásárlói fiókjához

 1. b) Instagram

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook / Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook / Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/402411646841720


 1. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.


XII. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?


Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.


Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.


Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.


XIII. Adatvédelmi incidensek kezelése


Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Vásárlókat is tájékoztatjuk róla.


XIV. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása


Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és a Vásárlót is értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.


 1. Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel keressen minket az sales@otthonvirag.hu e-mail címen, a +36 70 432 9326-os telefonszámon vagy levélben a 1148 Budapest, Adria sétány 2. II. em. 10. alatti címen.


A Vásárló a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Vásárló jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni


Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 0613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu