A FLOWY „Karácsonyi Csokor” nyereményjáték részvételi- és játékszabály – Flowy

Kosarad

A FLOWY „Karácsonyi Csokor” nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata


A FLOWY „Karácsonyi Csokor” nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

 1. Jelen Játékszabályzat a KOASSET HUNGARY Kft. (székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 2. II. emelet 10., adószám: 25033052-2-42, cg. szám: 01 09 195845) tulajdonában lévőF L O W Y  Budapest Facebook oldalon megrendezésre kerülő "Karácsonyi Csokor” nyereményjátékának (a továbbiakban: a "Játék") részvételi feltételeit tartalmazza. A Játék szervezője a KOASSET HUNGARY Kft. (a továbbiakban: a "Szervező")
 2. A Játék időtartama: 2020.11.16 – 2020.12.15

Sorsolás: 2020.12.21. (hétfő)
Eredményhirdetés: 2020.12.21. (hétfő), Facebook üzenőfali bejegyzés formájában

 1. A játékban való részvétel feltételei:
 • A Játékban kizárólag azon 18 életévét betöltött a 6. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játék jelen játékszabályzat 2. pontjában írt időtartamában, a megadott Facebook bejegyzés alatt, komment formájában, szavazott az egyik Karácsonyi Csokorra.
 • A Játékra való jelentkezésnek nem előfeltétele a FLOWY Budapest termékeinek megvásárlása, nincs nevezési díj. A versenyre jelentkező Játékosoknak minden esetben bejelentett magyarországi lakóhellyel kell rendelkezniük.
 • A 18. életévét be nem töltött személy nevezése érvénytelen.
 • A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 • A játékra jelentkező valós személy kell legyen.
 1. A játék menete

A játék keretében a felhasználóknak a játék felhívására rögzített bejegyzés alá, az általuk preferált virágcsokor nevét kell beírniuk, komment formájában. A szavazás csak akkor érvényes, ha a játékos a megadott csokrok közül választ.

 1. Nyertesek, nyeremények, sorsolás:

5.1. A nyertesek kiválasztása:

A 2. pontban részletezett időtartam alatt a játékba bármikor be lehet kapcsolódni. A sorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik a megadott válaszok közül egy darab szavazatot leadtak, a játék időtartamának végéig.

Nyertesek száma: 2 db

5.2. A nyeremény:

Összesen 2 db Karácsonyi csokor (nyereményenként bruttó 8.490 Ft azaz nyolcezernégyszázkilencven forint értékben)

5.3. A sorsolás időpontja: 2020.11.21. (hétfő)

A sorsolás módja: véletlenszerű sorsolás (www.random.org)

A sorsolási alapban minden játékos szerepel, aki a játék ideje alatt szavazott.

5.4. A nyeremények átadása:

5.4.1. Az 5.2. pontban lévő nyeremény valamennyi költségét (pl. befizetendő adók) a játék Szervezője viseli. Amennyiben a kiszállítás Budapest 70 km-es körzetén kívül esik, a szállításról és annak költségeiről, további egyeztetés szükséges a Szervezővel.

5.4.2. Szervező a nyertes Játékosokat a Facebook bejegyzés során értesíti arról a tényről, hogy nyert, valamint a nyereményről és a nyeremény átvételének részleteiről.

A nyertes játékos a nyereményre nem jogosult, amennyiben:

 • a nyertes Játékos más okból nem elérhető, továbbá
 • a sorsolás, vagy akár a nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta,
 • vagy kiderül, hogy a jelen játékszabályzat bármely pontját megsértette.
 • Amennyiben Szervező megkeresésére a nyertes 7 naptári napon belül nem reagál, úgy Szervező fenntartja magának másik nyertes sorsolásának jogát. Ez esetben az elsőnek sorsolt nyertes a nyereményre már nem jogosult, a 8. naptári napon.

5.4.3. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.4.4. A nyeremény átadásának módjáról és a nyereményhez kapcsolódó további részletes információkról a nyertes és szervező külön egyeztet.


5.4.5. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem fogadja el, úgy további vagy helyettesítő nyereményre nem jogosult.

5.4.6. Amennyiben a nyertes játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

5.5. A nyeremény átadásának végső határideje a Nyertes kiértesítésétől számított 30 naptári nap.

 1. A nyereményjátékban nem vehetnek részt

6.1. A KOASSET HUNGARY Kft. (Szervező és Adatkezelő), cégek alkalmazottai, illetve a Ptk. 8:1. § értelmezése szerinti közeli hozzátartozói.

6.2. A Játékos a Játékból automatikusan kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult amennyiben:

 • valószínűsíthető, hogy a játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja,
 • jelen játékszabályzat bármely rendelkezését megsérti.
 1. Felelősség kizárás

7.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

7.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

7.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

7.4. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, így a Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában nem támogatja azt, továbbá kijelenti, hogy a Játékos a Regisztráció keretében folytatott adatszolgáltatás folyamán a Facebook személyes adatokat nem kezel.

 1. Azáltal, hogy a Játékos a szavazás során megadja a nevét, a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező jelen verseny lebonyolítása során felhasználja.
 1. A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a KOASSET HUNGARY Kft., mint Adatkezelő, a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit nem adja tovább, s kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a nyertes szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.
 1. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

Budapest, 2020.11.16.

KOASSET HUNGARY Kft.

Van véleményed?:

Először elolvassuk és csak utána közöljük:)